07 81 61 500 info@zd-sevnica.si

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Dejavnost in organiziranost

Nazaj

Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe ZD, organizacijske enote in lokacije, na katerih ZD izvaja dejavnost, določata Statut in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti ZD se v ZD z organizacijsko poslovnega vidika oblikujejo naslednje organizacijske enote (OE):

  1. OE Splošnega zdravstvenega varstva
  2. OE Zobozdravstvenega varstva
  3. OE Nujna medicinska pomoč
  4. OE Reševalna služba
  5. OE Zdravstveno vzgojni center

Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote združujejo v organizacijsko enoto. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi direktor s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena po predhodnem soglasju strokovnega sveta.

ZD lahko organizira nove organizacijske enote v skladu z mrežo javne zdravstvene službe v soglasju z ustanoviteljico.

OE imajo predvsem naslednje pristojnosti:

  • načrtovanje dela in razvoja dejavnosti
  • organizacija dela v enoti (delovni čas, razporedi, odsotnosti, nadomeščanja,ipd.)
  • oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev
  • nabava reprodukcijskega materiala, potrošnega materiala in drobnega inventarja
  • dajanje predlogov strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih

OE nimajo samostojnih pooblastil v pravnem prometu.

OE ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Vodja OE skrbi za izvajanje pristojnosti iz predhodnega člena in za strokovnost dela ter ima pooblastila in odgovornosti, določene s sklepom direktorja.

Vodje OE imenuje in razrešuje direktor in so za svoje delo odgovorni direktorju.

Direktor ZD je  lahko istočasno vodja OE. Tudi pomočnica direktorice za zdravstveno nego je delavka s posebnimi pooblastili. Imenuje in razrešuje jo direktor in je za svoje delo odgovorna direktorju.

DE imajo vodje, ki so v strokovnem pogledu odgovorni za delo enote. Vodje DE imenuje in razrešuje direktor v soglasju z vodjo OE.

Vodje OE, pomočnica direktorice za zdravstveno nego in vodje DE morajo izpolnjevati posebne pogoje, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

Splošne informacije

Uradni podatki

ZD Sevnica

Srebrni

Cert ID: 0019/00019

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zdravstveni dom Sevnica
Matična številka: 5636558000